Direct naar inhoud
www.kiesBeter.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Ouderenzorg

Belangrijke thema's bij Ouderenzorg:

Dit is zorg voor oudere mensen met gezondheidsproblemen. Sommige mensen krijgen in de loop van hun leven klachten of aandoeningen. Bij ouderen gaat het vaak om meer problemen tegelijk. Bijvoorbeeld: geheugenverlies, hartproblemen, COPD, somberheid, eenzaamheid, diabetes, slecht zien, duizeligheid of moeilijk lopen. Deze klachten maken het dagelijks leven moeilijker. Daarom is goede zorg en steun nodig.

Zelfstandigheid
Het doel van ouderenzorg is mensen te ondersteunen bij het ouder worden. Dit kan met de juiste hulp en voorzieningen. Deze ondersteuning helpt ouderen zelfstandig te leven in een vertrouwde omgeving. Ook kan deze zorg de naaste (partner) ontlasten.

Verberg

Welke zorg nodig is hangt af van de situatie.

 • Zorg voor ouderen die thuis wonen heet extramurale zorg (extramuraal = buiten de muren van een zorginstelling).
 • Ouderen in een verpleeghuis of ziekenhuis krijgen intramurale zorg.
 • Een derde vorm is transmurale zorg (of ketenzorg). Dit is de samenwerking tussen zorgverleners uit de extramurale zorg en de intramurale zorg. Bijvoorbeeld: een medisch specialist uit het ziekenhuis werkt samen met de huisarts en (wijk)verpleegkundige.

Deze vormen van zorg zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar.

Verberg

Zorgverleners
Er zijn veel zorgverleners die hulp bieden aan ouderen. In de eerste plaats de huisarts (en praktijkondersteuner). Voor hulp thuis kunnen ouderen terecht bij de wijkteams. Daarnaast zijn er zorgverleners voor specifieke problemen, zoals de fysiotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker. Bij meer ernstige aandoeningen of handicaps is er de zorgverlening in het ziekenhuis of  verpleeghuis. Dit gebeurt onder leiding van een geriater of specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts).

Naasten (mantelzorg)
De steun van de naasten is onmisbaar. Veel zieke ouderen krijgen hulp van een familielid. Vaak is dit de partner, een dochter of zoon. Mensen die voor een naaste met een ziekte of beperking zorgen heten mantelzorgers.

Ketenzorg
Ouderen hebben meestal hulp van verschillende zorgverleners nodig. Dit vereist een goede multidisciplinaire samenwerking. Door afspraken met elkaar te maken krijgen ouderen de zorg die ze nodig hebben. Deze samenwerking heet ook wel ketenzorg.

Verberg

Voor zorgverlening thuis kunnen ouderen terecht bij:

De huisarts bepaalt samen met de praktijkondersteuner welke hulp nodig is. Dit gebeurt aan de hand van verschillende vragen:

 • Welke lichamelijke en psychische klachten zijn er?
 • Is er begeleiding van familie of vrienden?
 • Verloopt het medicijngebruik naar wens?
 • Is er huishoudelijke hulp nodig?
 • Zijn er andere hulpverleners nodig? Bijvoorbeeld een verpleegkundige, diëtiste, fysiotherapeut of medisch specialist.
 • Zijn de woonsituatie en leefsituatie veilig? Of zijn er aanpassingen en voorzieningen nodig?
   

Sommige ouderen lukt het niet goed om zelfstandig te leven. Bijvoorbeeld: ze zijn alleenstaand en verwaarlozen zichzelf. Of de familieleden (mantelzorgers) kunnen de zorg voor hun naaste met ernstige dementie niet meer aan. In dit soort gevallen kan verpleging en verzorging thuis uitkomst bieden.

Lees meer over zorg thuis.

Een wijkteam helpt oplossingen te vinden voor praktische problemen. Bijvoorbeeld: een vrijwilliger inschakelen voor de boodschappen. Of ondersteuning regelen voor de mantelzorger. Iedere gemeente heeft een eigen wijkteam. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Deze zorg is voor ouderen die zelfstandig wonen, maar overdag extra zorg willen. Tijdens dagopvang of dagverzorging kunnen ze andere mensen ontmoeten, activiteiten doen of lichte verpleegzorg krijgen. Dit gebeurt meestal in een wooncentrum van een verpleeghuis. Deze zorg kan nodig zijn om:

 • Contacten op te doen en zo eenzaamheid tegen te gaan.
 • De wachttijd voor een opname te overbruggen.
 • De mantelzorger(s) te ontlasten.
Verberg

Soms heeft een oudere te veel problemen of te weinig hulp. In dat geval is opname in een verpleeghuis mogelijk.

Lees meer over verpleeghuiszorg.

Verberg

Er is veel extra hulp beschikbaar voor ouderen en hun naasten (mantelzorgers):

 • Organisaties van MEE geven gratis ondersteuning aan mensen met een beperking. Zorgconsulenten van een MEE-organisatie kunnen helpen bij het aanvragen van de juiste zorg en de vergoeding.
 • Voor ouderen met dementie is er Alzheimer Nederland. Deze organisatie geeft ondersteuning en voorlichting aan mensen met dementie en hun naasten.
 • Mezzo zet zich in voor mantelzorgers: mensen die langdurig voor een ander zorgen.
 • Vrijwilligers kunnen ook een handje helpen. Er zijn verschillende vormen van vrijwilligershulp, zoals vrijwilligersorganisaties, oppascentrales en hulpdiensten.
Verberg

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Voor tijdelijke zorg en ondersteuning thuis. Bijvoorbeeld: begeleiding, dagbesteding, hulp in de huishouding, hulpmiddelen, zoals een rolstoel of traplift, enzovoort.
 • Deze zorg vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Daar weten ze op welke zorg u recht hebt.

Lees meer over de Wmo.

Wet langdurige zorg (Wlz)

 • Voor mensen die 24 uur per dag toezicht en intensieve zorg nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Bijvoorbeeld: persoonlijke verzorging, medische zorg, vervoer en hulpmiddelen.
 • Deze zorg vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ):
  • U verstuurt hiervoor een formulier van het CIZ.
  • Vervolgens beoordeelt het CIZ of u recht hebt op zorg. Zo'n zes weken na uw aanvraag krijgt u het indicatiebesluit.
  • Hiermee regelt u de zorg via het zorgkantoor in uw regio.

Lees meer over de Wlz.

Handige links

Verberg

Lees ook op KiesBeter over

Meer weten over ouderenzorg?

Bron: BeterOud.nl

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 mei 2020.

Deel deze pagina via: